تماس سریع ثبت سفارش
telegram icon

تعمیر پمپ وکیوم روغنی

تعمیر پمپ وکیوم روغنی

تعمیر پمپ وکیوم روغنی

تعمیر پمپ وکیوم روغنی به چه صورت است؟ همیشه در صنعت پیش می آید که وسیله ای حین کار کردن دچار خرابی می شود و نیاز به سرویس دارد. وکیوم ها در صنعت دارای عمر طولانی هستند. حال اگر در کارگاه خود پمپ وکیوم از کار افتاد با چک چند نکته می توان براحتی مشکل را تشخیص داد . در صورت خرابی پمپ وکیوم  ابتدا از سلامت الکتروموتور پمپ وکیوم اطمینان حاصل میکنیم و در صورتی که بعد از روشن شدن الکتروموتور آمپر اندازه گیری شده با پلاک موتور مطابقت داشت از گیج وکیوم استفاده می نماییم تا از سلامت پمپ وکیوم مطمئن شویم.

جهت مشاوره های رایگان در زمینه تعمیر پمپ وکیوم با ما تماس بگیرید.

تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۲۸۸۶۳۱ و ۰۹۱۲۸۱۸۸۷۵۳

تلفن ثابت: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۸۵

همچنین پیشنهاد میشود مقاله پمپ وکیوم را از دست ندهید.

انواع پمپ وکیوم

پمپ های وکیوم به انواع گوناگونی تقسیم میشوند. مانند پمپ وکیوم روغنی یا آب در گردش یا خشک و ….
اما در ادامه قصد داریم پمپ وکیوم توربو را معرفی کنیم و در انتهای مقاله نیز اشاره ای به تعمیر پمپ وکیوم کنیم.

پمپ وکیوم آبی

پمپ وکیوم آبی

پمپ وکیوم توربو

در اصل این دسته از پمپ ها ﭘﻤﭗ ھﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮرﺑﻮ ﭘﻤﭗ ھﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐه ﺑﺎدرﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ھﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮده ، اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺳﯿﺎل ﻋﺒﻮری را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎ ﭘﺮواﻧه ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺤﻮر ﺑه ﺳﯿﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟه ﺑه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎ ، ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﮭﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑه ﻧﺤﻮی ﮐه اﻏﻠﺐ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﻤﭙﮭﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﻮرﺑﻮ ﭘﻤﭗ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎل در داﺧﻞ آن ﺑه ﺳه دﺳﺘه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد :

 اﻟﻒ (ﭘﻤﭗ ھﺎی ﺷﻌﺎﻋﯽ ) ﺳﺎﻧﺘﯿﺮﯾﻔﻮژ ﮐﺎﻣﻞ Radial

در اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎ ﺳﯿﺎل در ﺟﮭﺖ ﻣﺤﻮروارد ﭘﺮواﻧه ﺷﺪه و در ﺟﮭﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر از ﭘﺮواﻧه ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎ دﺑﯽ ھﺎی ﮐﻢ و ھﺪ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ب (ﭘﻤﭗ ھﺎی ﻣﺨﻠﻮط )ﻧﯿﻤه ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ Mixed 

در اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎ ﺳﯿﺎل در ﺟﮭﺖ ﻣﺤﻮر وارد ﭘﺮواﻧه ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﻣﻮرب ﻧﺴﺒﺖ ﺑه ﻣﺤﻮر از آن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎ در دﺑﯽ و ھﺪ ھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ج – ﭘﻤﭗ ھﺎی ﻣﺤﻮری Axial

در اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎ ﺳﯿﺎل در ﺟﮭﺖ ﻣﺤﻮر وارد ﭘﺮواﻧه ﺷﺪه و در اﻣﺘﺪاد آن ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد. ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ھﺎ در دﺑﯽ ھﺎی زﯾﺎد وھﺪ ﮐﻢ میباشد.

اﺟﺰاء اﺻﻠﯽ ﺗﻮرﺑﻮ ﭘﻤﭗ ھﺎ در تعمیر پمپ وکیوم روغنی

ﺗﻮرﺑﻮ ﭘﻤﭗ ھﺎ دارای ﺳه ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ اﺟﺰاء ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه
 • ﭘﺮواﻧه ﯾﺎ ﭼﺮخ
 • ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه .

اﻟﻒ – ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐه از ﻧﺎم اﯾﻦ ﺟﺰء ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ، وﻇﯿﻔه اﯾﻦ ﺟﺰء ھﺪاﯾﺖ ﺳﯿﺎل ﺑداﺧﻞ اﯾﻦ ﭘﻤﭗ )ﭘﺮواﻧه (اﺳﺖ ﺑه ﻧﺤﻮی ﮐه ﺳﯿﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﭘﺮه ھﺎی ﭘﺮواﻧه وارد آن ﺷﻮد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﯿﺎل ﺑﺎ ﭘﺮه ھﺎ ﺑﺎ زاوﯾه ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺠﺮ ﺑه اﯾﺠﺎد ﮔﺮداﺑه در ﺳﯿﺎل واﻓﺖ موضوعی میشود. ﺷﮑﻞ زیر ﯾﮏ ﺗﻮرﺑﻮ ﭘﻤﭗ و اﺟﺰای آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ. ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﻮﺳﺘه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

هدایت کننده پمپ وکیوم

هدایت کننده پمپ وکیوم

ب – ﭘﺮواﻧه ﺑﺎ ﭼﺮخ Impeller 

اﯾﻦ ﺟﺰء ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻤﭗ اﺳﺖ ﮐه ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻮده و وظیفه اﺻﻠﯽ آن اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ روﺗﻮر ﺑه ﺻﻮرت ﺟﻨﺒﺶ ﯾﻮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ به ﺳﯿﺎل اﺳﺖ .ﺳﯿﺎل از وﺳﻂ پروانه وارد آن ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟه ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﮔﺮﯾﺰ ازﻣﺮﮐﺰی ﮐﮫ ازﻃﺮف ﭘﺮواﻧﮫ ﺑﮫ آن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺷﮑﻞ زیر ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﭘﺮواﻧﮫ ﺑﺮ روی ﻣﺤﻮر ﭘﻤﭗ ﺗﻌﺒﯿﮫ ﺷﺪه و ﺑﮫ ھﻤﺮاه آن ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ

ج – ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﻤﭗ وﺑﻌﺪ از ﭘﺮواﻧﮫ ﻗﺮار دارد .ﻧﻘﺶ آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن و ھﺪاﯾﺖ ﺳﯿﺎل ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﺎل ﺧﺮوﺟﯽ از ﭘﺮواﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺳﯿﺎل وھﺪاﯾﺖ آن ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﮑﻞ زیر ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﻮﺳﺘﮫ ﭘﻤﭗ ودرﺳﺖ دور ﺗﺎ دور ﭘﺮواﻧه ﻗﺮار دارد ؛ ﺑه ﻧﺤﻮی ﮐه ﺳﯿﺎل ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﭘﺮواﻧﮫ ﻻزم اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﺠﺮای واﮔﺮا ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ، ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻟﻮﻟه ﺧﺮوﺟﯽ ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮد .

ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه

ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﻮﻟﯽ و از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺎل درﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﻣﺠﺮا ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻠﺰون ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ ،ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻓﺸﺎر آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ . ﺷﮑﻞ زیر ﺑﮫ وﺿﻮح ﺟﺰء ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﻠﺰون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﻤﭗ ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣﻠﺰون از دﯾﻔﯿﻮزر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﯿﺎل ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﭘﺮواﻧﮫ از دﯾﻔﯿﻮزر ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ آن ﺑﮫ اﻧﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن چیست؟

ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻔﺮه آﻣﺪه وﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن اﯾﺠﺎد ﺣﻔﺮه ﯾﺎ Cavity ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن در ﻟﻐﺖ از ﮐﻠﻤﮫ ﺣﻔﺮه زاﺋﯽ اﺳﺖ .درﺻﻮرت وﻗﻮع اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﮑﯽ از ﺧﺴﺎرات آن اﯾﺠﺎد ﺧﻮردﮔﯽ وﺣﻔﺮه ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﮫ ﭘﺮواﻧﮫ وﭘﻮﺳﺘﮫ ﭘﻤﭗ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ ﺟﻮش و ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻧﻘﻄﮫ ﺟﻮش ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﮫ ﻓﺸﺎری ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻊ در آن ﻗﺮار دارد ﺑﺴﺘﮕﯽ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ دﻣﺎ در ﻓﺸﺎر ١٠٠ دارد .ﻣﺜﻼ آب در ﻓﺸﺎر ﯾﮏ آﺗﻤﺴﻔﺮدر دﻣﺎی ٨٠آﺗﻤﺴﻔﺮدرﺣﺪود ۵/درﺟﮫ اﺳﺖ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در داﺧﻞ ﭘﻤﭗ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ﺑﮫ ﻃﻮرﯾﮑﮫ در دﻣﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎری ﮐﮫ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ، ﺳﯿﺎل ﺑﺠﻮﺷﺪ.اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺻﻮرت وﻗﻮع در اﺑﺘﺪای ﭘﺮه در داﺧﻞ ﭘﺮواﻧﮫ رخ ﻣﯽ دھﺪ . ١٠٠٠ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﮫ ﺣﺒﺎب ھﺎی ﺑﺨﺎر ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )داﻧﺴﯿﺘﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯿﺶ از ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﯿﺘﮫ ﺑﺨﺎر در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ . (ﺣﺒﺎب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﯿﻤﮫ دوم ﭘﺮه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﺳﯿﺎل ﺷﺮاﯾﻂ از ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﻓﺸﺮده ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ۵٠ و ﻃﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﺣﺒﺎب ﺑﺨﺎر ﺳﻘﻮط ﮐﺮده وﺿﻤﻦ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد )ﺗﺎ ﺛﺎﻧﯿﮫ (ﺑﮫ اﻃﺮاف ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﻄﺮات ﺳﯿﺎل ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ اﻃﺮاف ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

دیواره پروانه در تعمیر پمپ وکیوم روغنی

دیواره پروانه دارای ﻣﻤﻨﺘﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻃﻮرﯾﮑﮫ ﻧﯿﺮوی واردﺷﺪه از ﻃﺮف اﯾﻦ ذرات ﺑﺮ دﯾﻮاره ﭘﺮواﻧﮫ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪﻧﮫ ﭘﺮواﻧﮫ را ﮐﻨﺪه و ﺑﺮ روی آن اﯾﺠﺎد ﺣﻔﺮه ﮐﻨﺪ . ﮐﺮم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮭﺘﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ –ﮐﻤﺘﺮ ﻓﻠﺰی در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، آﻟﯿﺎژھﺎی ﻓﻮﻻد ﻣﯽ رﺳﺪ١ MHZ ﭘﺪﯾﺪه دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺮ وﺻﺪا ﻧﯿﺰ ھﻢ راه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ آن ﺑﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﺪا اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺻﺪای ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺻﺪا ﺑﺮوز ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد ﺣﺒﺎب در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻣﮑﺶ ﭘﺮه وﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮ ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .

ﺷﮑﻞ زیر ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﮭﺎﯾﯽ ﭘﺮه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﭘﺮواﻧﮫ ﭘﻤﭗ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ را ﮐﮫ در اﺛﺮ ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن در آن اﯾﺠﺎد ﺣﻔﺮه ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ

پیدایش کاویتاسیون

پیدایش کاویتاسیون

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻓﻠﺰات ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ آﻟﯿﺎژ ﺑﺮای %ﮐﺮم ، ﻓﻮﻻد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ، ﺑﺮﻧﺰ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ١٣اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ، ﻓﻮﻻد ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﺪن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن در ﭘﻤﭙﯽ رخ دھﺪ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ آن ﯾﺎ دﺑﯽ ﻋﺒﻮری از ﭘﻤﭗ ﯾﺎ دور ﭘﻤﭗ ﮐﺎھﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .وﺟﻮد دارد وﻃﺒﻖ اﻟﺒﺘﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﮫ ﭘﻤﭗ ، ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن ﺟﺰﺋﯽ %اﻃﺮاف ﻧﻘﻄﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن ، ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن ﻧﺪارﯾﻢ وﻟﯽ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ٣اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﻢ وﺟﻮد دارد .

ﻣﯿﺘﻮان وﻗﻮع ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن وﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﮫ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻤﭗ را از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮐﺮد. اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺷﯿﺮ ورودی ﭘﻤﭗ را ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ، در ﺟﺎﺋﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺿﻤﻦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺻﺪا ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﮫ ﭘﻤﭗ ﻧﺎﮔﮭﺎن اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻤﭗ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن ﺑﻮده و ﻧﻘﻄﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ

مراحل تعمیر پمپ وکیوم روغنی به چه صورت است

ابتدا بعد از اینکه مطمئن شدیم که الکترو موتور سالم است و هیچگونه ایرادی ندارد شروع به باز کردن پمپ میکنیم و قبل از باز شدن پمپ حتما پمپ تست شود تا از فشار خلاء قبل از تعمیر آگاهی پیدا کنیم.

بعد از باز کردن پمپ وکیوم برای تعمیر وکیوم پمپ روغنی باید ایراد به وجود آمده را برطرف کنیم که این ایرادات را بعد از تمیز کردن کامل پمپ وکیوم می توان متوجه شد.

کدام قطعات تعمیر پمپ وکیوم روغنی باید تعویض شوند؟

دقت داشته باشید که تعویض قطعات پمپ وکیوم باید توسط متخصص انجام شود که این قطعات عبارتند از :

 • تعویض اورینگ ها
 • تعویض کاسه نمد
 • تعویض بلبرینگ و یا بوش برنجی
 • شستشوی کامل پمپ
 • ساخت تیغه های پمپ وکیوم روتاری روغنی در صورت خرابی
 • سنگ زنی
 • حفظ  تلورانس ها بین قطعات
 • گرفتگی راه های ارتباطی قطعات
 • خرابی اویل پمپ در بعضی از پمپ های وکیوم
 • تعویض و ساخت فیلتر سپراتور
تعویض قطعات تعمیر پمپ وکیوم روغنی

تعویض قطعات تعمیر پمپ وکیوم روغنی

تعویض قطعات

همانطور که در بالا اشاره شد قطعات قابل تعویض را باید جایگزین نمود و بعد از آن باید قطعاتی را که تعویض آن ها هزینه بالایی دارد و یا غیر ممکن است بازسازی نمود.

سنگ زنی قطعات باید به دقت انجام گیرد تا بتوان پمپ وکیوم را دوباره به همان تلورانس های پیشین بازگرداند.

مونتاژ پمپ وکیوم

مرحله نهایی مونتاژ قطعات می باشد در صورتی که مونتاژ قطعات به درستی انجام نشود پمپ سر و صدای بیشتری تولید می کند و احتمالا به خلاء مورد نظر نمیرسد.

حتی ممکن است که دوباره وکیوم دچار خرابی شود.

خدمات ما:

شرکت فنی مهندسی پیشتاز پمپ تعمیر انواع پمپ وکیوم روغنی را با بهترین کیفیت انجام میدهد.

این مقاله را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید